Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Budowa infrastruktury terenów przemysłowych w Łochowie

   

PR_Mazowsze

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizowaćStrategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

 

Cel główny RPO WM:

Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:

  • rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
  • wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
  • podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

               

                Gmina Łochów jest gminą miejsko – wiejską, położoną w północnej części Powiatu Węgrowskiego, w Województwie Mazowieckim. Miasto Łochów pełni rolę lokalnego centrum  administracyjno – usługowego dla pozostałych terenów Gminy. Powierzchnia gminy Łochów wynosi około 19500 ha, a w tym miasto 1335 ha.  Na obszarze Gminy zamieszkuje 17947 osób, z czego 6408 mieszka w mieście. Układ komunikacyjny Gminy Łochów tworzą: dwie drogi krajowe (droga nr 50 oraz droga nr 62), sieć dróg powiatowych oraz sieć dróg gminnych. Długość dróg gminnych na terenie Gminy Łochów wynosi 128 km. Drogi gminne w obrębie miasta mają łączną długość 28,8 km, przy czym drogi o nawierzchni bitumicznej mają długość 13,4 km, a drogi o nawierzchni żwirowej 11,6 km.

 

W ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Gmina Łochów zrealizowała inwestycję  pod nazwą „ Budowa infrastruktury terenów przemysłowych w Łochowie”

 Baczkowska

okres realizacji: 04.04.2007 – 30.09.2010

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 80,8%

Środnik własne gminy - 19,2%

Łochowskie Tereny Przemysłowe obejmują w sumie ponad 30 na terenu. Na działce o powierzchni 7 ha zlokalizowana była Fabryka Maszyn Budowlanych „BUMAR-PROMA” produkująca do końca 2000 roku koparki „Ostrówek”, zatrudniając w latach 70-tych i 80-tych około 2000 pracowników. W latach 90-tych zakład mocno podupadł a w 2001 roku ostatecznie ogłosił upadłość.

Inwestycja będzie realizowana w mieście Łochowie i będzie obejmowała ulice Baczkowską, Fabryczną i dojazd do FSO.

Projekt jest współfinansowanie ze środków własnych Gminy oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach priorytetu Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.

 

 

Realizacja inwestycji ma za zadanie uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, związaną z doprowadzeniem sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej dla  terenów przemysłowych z także  zapewnienie dojazdu do terenów przemysłowych.

 

Projekt został podzielony na 3 etapy:

 

ETAP I obejmował budowę sieci wodociągowej na odcinku 323m i kanalizacji sanitarnej na odcinku 463m.

Wykonawcą etapu I był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie.

 

ETAP II obejmował przebudowę ulicy dojazdowej do byłej FSO wraz z odwodnieniem  i urządzeniami oraz obiektami związanymi z funkcjonowaniem drogi. Także przebudowę ulicy Fabrycznej na odcinku 223m wraz z kanalizacją deszczową oraz urządzeniami  i obiektami związanymi z funkcjonowaniem drogi.

Wykonawcą etapu II było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp.zo.o. z siedzibą  w  Ostrowii Mazowieckiej.

 

ETAP III obejmował przebudowę pozostałej części ulicy Fabrycznej ok.608m wraz z urządzeniami i obiektami związanymi z funkcjonowaniem drogi oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Zadanie drugie tego etapu polegało na przebudowie ulicy Baczkowskiej w Łochowie na odcinku 1854m.

Wykonawcą etapu III była firma MAKBUD Odział UNIBET S.A w Łomży.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności terenów przeznaczonych pod inwestycje w mieście Łochowie. Realizacja projektu polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do terenu przemysłowego wraz z uzbrojeniem terenu w instalację wodno – kanalizacyjną przyczyni się do ułatwienia lokalizacji inwestycji na terenach przemysłowych miasta oraz umożliwi rozwój przedsiębiorstw już zlokalizowanych na tym obszarze. Ułatwi obecnym inwestorom działającym na terenach przemysłowych prowadzenie działalności gospodarczej, wpłynie pozytywnie na jej rozwój a także przyciągnie innych inwestorów, którzy będą zainteresowani rozpoczęciem działalności na terenie, który zostanie przyłączony do reszty regionu drogą wojewódzką.

Rezultatem projektu zgodnie z założeniami będzie pozyskanie inwestora na przygotowanym terenie

 

”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-1013”