Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa – Kamionna

 „Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa – Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb wraz z 3 przepustami” w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

Zakres zadania obejmuje:

Wykonanie drogi jednojezdniowej dwupasmowej o szerokości jezdni 5,00m wykonanej na podbudowie z kruszywa łamanego  oraz z dwóch warstw betonu asfaltowego, wykonanie poboczy utwardzonych, zjazdów. W ramach zadania odtworzone zostaną przydrożne rowy, do których odprowadzane będą wody opadowe oraz roztopowe z drogi i z przyległych gruntów rolnych oraz przebudowane 3 przepusty poprzeczne pod koroną drogi

 

Całkowity koszt zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim: 795 169,90zł

Kwota promesy: 630 000,00zł

OKRES REALIZACJI – 2017R.