Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przebudowa ulicy Parkowej w Łochowie

Przebudowa ulicy Parkowej w Łochowie

Zakres robót obejmuje:

1)   przebudowę jezdni o powierzchni 806m2 wykonanej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
w kolorze szarym, układanej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej grubości 8cm w kolorze szarym, układane na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 213m2,

2)   przebudowę chodników dla pieszych: 493m2 wykonanych z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej,

3)   przebudowę zjazdów do posesji: 151+15= 166mwykonanych z kostkibrukowej betonowej grubości 8cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej,

4)   przebudowę zieleńców: 88m2,

5)   przebudowę układu odwodnienia polegającą na wykonaniu:

a)      sieci kanalizacji deszczowej o średnicy kanałów:

b)      studni betonowych prefabrykowanych, połączeniowych i przelotowych łączonych na uszczelkę z osadnikiem

c)       studzienek ściekowych betonowych prefabrykowanych z osadnikiem i wpustem ulicznym oraz przykanalikami

6)      przebudowę układu odwodnienia polegającą na wykonaniu:

a)       sieci kanalizacji deszczowej w części ulicy Waryńskiego oraz na odcinku ulicy kolektora deszczowego przy ulicy Węgrowskiej

b)      studni betonowych prefabrykowanych, połączeniowych i przelotowych łączonych na uszczelkę z osadnikiem

c)       studzienek ściekowych betonowych prefabrykowanych z osadnikiem i wpustem ulicznym oraz przykanalikami

7)      w ramach prac odtworzeniowych w ulicy Waryńskiego wykonano roboty polegające na wykonaniu podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W 50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm i powierzchni 98m2.

 

WYKONAWCA: Wojciech Przyborowski „GARDEN-BRUK” Laski 29, 07-130 Łochów

 

WARTOŚĆ ZADANIA – 584 577,18

OKRES REALIZACJI - 29.09.2017 R.