Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Uchwała nr XIV/103/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


UCHWAŁA NR XIV/  103  /2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE


z dnia 23 listopada 2011 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o  samorządzie  gminnym  /Dz.  U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych  /Dz. U.  z 2010  r. Nr 95, poz. 613  z późn.  zm./ art. 6a ust. 11 ustawy  z dnia 15  listopada  1984  r.
o podatku  rolnym  /Dz.U.  z 2006  r.  Nr  136,  poz.  969  z późn.  zm./  oraz  art.  6 ust.  9 ustawy  z dnia  30
października  2002  r.  o podatku  leśnym  /Dz.  U.  z 2002  r.  Nr  200  poz.  1682  z późn.  zm./  Rada  Miejska
w Łochowie uchwala, co następuje :
§ 1. Określa  się  wzór  informacji  w sprawie  podatku  od  nieruchomości,  rolnego,  leśnego,  stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa  się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości,  stanowiący  załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc  uchwała  Nr  XXXVI/344/2005  Rady Miejskiej  w Łochowie  z dnia  30  listopada  2005  r.
w sprawie  określenia  wzorów  formularzy  informacji i  deklaracji  podatkowych  oraz  uchwała  Nr
XXX/200/2008 Rady Miejskiej  w Łochowie  z dnia  26  listopada  2008  roku w sprawie  zmiany  uchwały Nr
XXXVI/344/2005 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 listopada 2005 r.
§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
 
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łochowie
Andrzej Suchenek