Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Wykonana droga przebiega przez: Budziska, Kaliska, Gwizdały i Pogorzelec.

 

 PR_Mazowsze

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizowaćStrategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Cel główny RPO WM:

Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej  i przestrzennej województwa.

Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:

  • rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
  • wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
  • podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

 

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej Budziska – Kaliska – Pogorzelec. Przed realizacją inwestycji droga posiadająca nawierzchnię z pospółki żwirowej o szerokości od 4m do 6m, brak było chodników.

 Budziska

okres realizacji: 14.11.2007 – 16.08.2010

 

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85%

Środnik własne gminy - 15%

 

Wykonana droga przebiega przez grunty wsi: Budziska, Kaliska, Gwizdały i Pogorzelec. Szerokość wykonanej drogi wynosi 5,5m z miejscowymi poszerzeniami na ostrych łukach do 6,5m o łącznej długości ok. 4100m.

 

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:

ü  nawierzchni drogi z asfaltu oraz częściowo z kostki brukowej,

ü  chodników z kostki brukowej,

ü  miejsc parkingowych i zjazdów z kostki brukowej,

ü  odwodnienie drogi,

ü  stałej organizacji ruchu.

Prace budowlane zostały wykonane przez firmę

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp.zo.o. z siedzibą w Węgrowie.

 

 

Cele projektu:

~ wzrost atrakcyjności społecznej regionu dla mieszkańców oraz osób, które chciałyby się tam osiedlić,

~  wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu dzięki wykorzystaniu potencjału turystycznego regionu,

~  stworzenie możliwości powstania nowych miejsc pracy w Gminie Łochów,

~  wzrost atrakcyjności Gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych,

~  wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,

~  zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów.

 

Rezultatem realizowanego projektu zgodnie z założeniami będzie ograniczenie liczby wypadków na przebudowywanej drodze.

 

 

”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-1013”