Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

  1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom zajmującym lokale: komunalne, hipoteczne, spółdzielcze lokatorskie i własnościowe, zakładowe, socjalne oraz domki jednorodzinne. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego przez siebie lokalu lub prawo do lokalu socjalnego bądź zamiennego (w przypadku osób nie posiadających tytułu prawnego). 
  2. Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego           w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku                   o przyznanie dodatku nie powinien przekraczać:
    • 175% najniższej emerytury tj. 1 925,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 
    • 125% najniższej emerytury tj. 1 375,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
  3. Osoba wnioskująca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio:

Liczba osób

POWIERZCHNIA 
NORMATYWNA

DOPUSZCZALNE
PRZEKROCZENIE
POWIERZCHNI
NORMATYWNEJ 
30% 

DOPUSZCZALNE
PRZEKROCZENIE
POWIERZCHNI 
NORMATYWNEJ 
50%* 

1 osoba

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

60,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2 

67,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2 

82,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2 

105,0 m2

*) Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 %.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw., jeżeli w lokalach mieszkalnych zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wniosek należy pobrać i złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Łochowie,  Aleja Pokoju 75  pok. nr 20

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy domu, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest dopłacić różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem (dodatek mieszkaniowy może wynieść maksymalnie 70% czynszu).

W miesiącu kończącym okres dopłaty do czynszu (nie wcześniej) wnioskodawca ma prawo wystąpić ponownie o dodatek mieszkaniowy spełniając powyższe warunki.