Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odcinku Tłuszcz - Łochów...


ostatnai modyfikacja: 15.10.2013
dodane: 09.07.2013

 

 

Warszawa, dnia 13 maja 2013 r.

 WOJEWODA   MAZOWIECKI

 

       WIŚ-III.747.3.3.2013.EA

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Niniejszym, na podstawie art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227), informuję że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., reprezentowanej przez pełnomocników p. Józefę Majerczak i p. Aleksandra Wołowiec została wydana w dniu 9 maja 2013 roku decyzja Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

 

Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odcinku Tłuszcz - Łochów, od km 48,350 do km 57,500 – odcinek IVb w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1 „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”,

na terenie Gminy Jadów oraz Miasta i Gminy Łochów na działkach ewidencyjnych:

 

GMINA JADÓW, POWIAT WOŁOMIŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Lp.

Dotychczasowy Właściciel

Użytkownik wieczysty/władający lub zarząd trwały

Nr działki (powierzchnia w ha)

OBRĘB 0020 SZEWNICA

1

Skarb Państwa

Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych

569 (12,6000) – teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

OBRĘB 0004 DĘBE

2

Skarb Państwa

Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych

440 (21,0300)

OBRĘB 0003 BORZYMY

3

Skarb Państwa

Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych

1038 (11,1900)

OBRĘB 0021 URLE

4

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A

901/2 (3,8714)

GMINA ŁOCHÓW, POWIAT WĘGROWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OBRĘB 0011 KALISKA

5

Skarb Państwa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

1 (21,7100) – działka wodna (rzeka Liwiec), bez przeniesienia prawa własności

6

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A.

454 (9,6800

OBRĘB 0002 BARCHÓW

7

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe S.A.

137 (14,6600)

GMINA ŁOCHÓW, POWIAT WĘGROWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OBRĘB 0001 ŁOCHÓW MIASTO

8

Skarb Państwa

Polskie Koleje Państwowe

2052/72 (19,4744) - teren objęty inwestycją w części oznaczonej na załączniku graficznym. Teren zamknięty Decyzja nr 25 MI z dnia 12 sierpnia 2011 roku

 

w zakresie:

 • budowy, przebudowy i rozbudowy układu torowego wraz z odwodnieniem od km 48,350 do km 57,500,
 • budowy, przebudowy i rozbudowy układów peronowych wraz z budową odwodnienia na przystankach osobowych: Szewnica (peron od strony toru nr 2), Urle i Barchów,
 • budowy, przebudowy i rozbudowy sieci trakcyjnej od km 48,350 do km 57,500,
 • budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń automatyki kolejowej od km 48,350 do km 57,500,
 • budowy, przebudowy i rozbudowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych od km 48,350 do km 57,500,
 • budowy i przebudowy LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych) od km 48,350 do km 57,500,
 • budowy, przebudowy i rozbudowy elektroenergetyki do 1 kV od km 48,350 do km 57,500,
 • budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów inżynieryjnych od km 48,350 do km 57,500 (przepust, most, wiadukt),
 • budowy urządzeń ochrony środowiska (zastawki, osadniki) oraz ekranów akustycznych na odcinku od km 48,350 do km 57,500,
 • przebudowy i rozbudowy oraz rozbiórki przejazdów w poziomie szyn, wraz z przebudową dróg na dojazdach na odcinku od km 48,350 do km 57,500,
 • budowy, przebudowy i rozbudowy dróg równoległych do linii kolejowej na odcinku od km 48,350 do km 57,500,
 • rozbiórki obiektów kubaturowych na odcinku od km 48,350 do km 57,500,
 • zagospodarowania istniejącej zieleni i wykonania nowych elementów zieleni niskiej.

 

Zgodnie z przepisem art. 9q ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą się zapoznać z treścią decyzji”oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), który stanowi że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14, od dnia jej doręczenia.

 

Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),uważa się za dokonane po upływie 14, dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

 

 W załączeniu pismo w oryginale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości