Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi


ostatnai modyfikacja: 26.09.2019
dodane: 20.09.2019

Gmina Łochów przygotowuje Program współpracy na 2020 rok

Coroczne uchwalanie przez Radę Gminy Łochów „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 5, ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Program współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy, oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu i organizacji pozarządowych na terenie Gminy Łochów.

Dokument ten tworzony jest w oparciu o wiedzę i praktykę pracowników Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz organizacji pozarządowych, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do pomocy w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych jak też zgłaszania swoich propozycji rozwiązań. Dzięki temu z roku na rok jest on bogatszy o coraz to nowsze możliwości podejmowania wspólnych działań.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Łochowa.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji od 18 września 2019 r. do 3 października 2019 r.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  1. protokołowanego otwartego spotkania z możliwością zgłaszania opinii przez organizacje pozarządowe. Spotkanie odbędzie w dniu 2 października 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie (sala nr 107, na pierwszym piętrze);
  2. pisemnego wyrażenia opinii i złożeniu uwag do projektu, które należy zgłaszać w terminie od 18 września 2019 r. do 3 października 2019 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, elektronicznie na adres e-mail: a.kordus@gminalochow.pl, osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie Uwagi należy zgłaszać na formularzu 

Zarządzenie nr 68/2019

Projekt Programu Współpracy

Formularz opinii i uwag

autor: A.Kordus


przejdź do archiwum wiadomości