Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Konsultacje zmian w Rocznym programie współpracy z NGO na 2019 rok


ostatnai modyfikacja: 20.09.2019
dodane: 20.09.2019
ZARZĄDZENIE NR 69/2019
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 17 września 2019 r.

o rozpoczęciu konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), art. 5 ust. 1 uchwały nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1
1. Rozpoczęcie konsultacji zmian Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
2. Projekt zmian o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z informacją o konsultacjach zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

§ 2
Konsultacje prowadzone będą od 18 września 2019 r. do 3 października 2019 r.

§ 3
1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego wyrażenia opinii i złożeniu uwag do zmian projektu zamieszczonego na stronie BIP urzędu i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie:
1) uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie od 18 września 2019 r. do 3 października 2019 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, elektronicznie na adres e-mail: a.kordus@gminalochow.pl, osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie;
2) uwagi należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających swoją siedzibę oraz prowadzącymi działalność na terenie Gminy Łochów.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski
 
 

autor: A.Kordus


przejdź do archiwum wiadomości