Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

KONSULTACJE zmian w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok


ostatnai modyfikacja: 19.04.2016
dodane: 08.03.2016

ZARZĄDZENIE NR 10/2016

Burmistrza Łochowa

z dnia 7 marca 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Łochowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2016 rok.

 

Na podstawie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łochowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2016 rok.
  2. Projekt uchwały, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

  1. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 8 marca 2016 r. do dnia 15 marca 2016 r.
  2. Konsultacje, przeprowadza się poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie BIP Gminy Łochów bip.gminalochow.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
  3. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Pełnomocnik Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 3

Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                     

                                                                Burmistrz Łochowa


                                                     /-/ Robert Mirosław Gołaszewski

 

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Formularz uwag

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości