Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nabór do komisji opiniowania ofert 2016


ostatnai modyfikacja: 25.10.2016
dodane: 07.04.2016

Burmistrz Łochowa ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016 oraz w konkursie w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016

Członkami Komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/ podmiotów, działających na terenie Gminy Łochów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniający następujące kryteria:

  1. z wyłączeniem przedstawicieli organizacji/podmiotów biorących udział w wyżej wymienionym konkursie ofert
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności
  3. zostali zgłoszeni przez Zarząd przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w prawach członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  4. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

Do zadań Komisji konkursowej należy ocena merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert: porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016.

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia 11.04.2016 r. do dnia 22.04.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Łochowie, al. Pokoju 75, pokój nr 118  lub na kancelarii ogólnej –  decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej” wraz z nazwą Komisji konkursowej. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Łochowa.


Burmistrz Łochowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowych.

 

 Formularz zgłoszenia do komisji opiniowania ofert w konkursie nr 1/16

 Formularz zgłoszenia do komisji opiniowania ofert w konkursie nr 2/16

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości