Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie


ostatnai modyfikacja: 14.03.2019
dodane: 11.03.2019

BURMISTRZ ŁOCHOWA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie

 

  1. 1.       Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 

  1. 2.       Wymagania niezbędne:

1)Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260).

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

3) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

4) Nieposzlakowana opinia.

5)Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane z zakresu inżynierii sanitarnej, budownictwa, lub pokrewnych.

6) Minimum pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, lub co najmniej 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej o profilu zgodnym z wymaganiami konkursu.

7) Prawo jazdy kat. B.

 

  1. 3.       Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość zasad funkcjonowania samorządu gminnego oraz jednostki budżetowej jako jego jednostki organizacyjnej.

2) Znajomość przepisów ustaw: Prawo ochrony środowiska, o gospodarce komunalnej,
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, o drogach publicznych,
o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego.

3) Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie merytorycznych zadań wymaganych na stanowisku.

4) Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

5) Umiejętność w zakresie zarządzania i organizacji jednostki.

6) Umiejętność analitycznego myślenia.

7) Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

8) Biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

9) Odporność na stres, wnikliwość, samodzielność i kreatywność.

 

  1. 4.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Kierowanie działalnością SZGK w Łochowie, działalnie w jego imieniu i reprezentowanie na zewnątrz.

2) Tworzenie warunków do realizowania przez SZGK zadań statutowych poprzez właściwe realizowanie przydzielonych zadań, gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym, oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie.

3) Opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności SZGK.

4) Ustalanie organizacji zakładu pracy oraz wymaganych przez prawo regulaminów
i wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem zakładu i ich aktualizacja.

5) Nadzór nad postępowaniami w sprawach udzielania zamówień publicznych.

6) Opracowywanie materiałów do projektu budżetu gminy, okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań finansowych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7) Wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.

8) Załatwianie bieżących interwencji mieszkańców gminy.

9) Wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zakładu.

10) Współdziałanie z jednostkami administracji państwowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań.

 

  1. 5.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2) Miejsce pracy: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów, przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą Zakładu.

3) Specyfika pracy: stanowisko pracy związane jest  z pracą przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku, nadmiernym stresem. Stanowisko wymagające dyspozycyjności, kierowania samochodem służbowym, dobrej organizacji pracy. W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

 

  1. 6.       Wymagane dokumenty:

1) Podpisany własnoręcznie życiorys (CV).

2) Podpisany własnoręcznie list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
3) Podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4) Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie
o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia).

5) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6)Podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

7) Podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.

9) podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

10) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

 

Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 12.04.2019 r.
do godz. 1500 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora SZGK”.  Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 12.04.2019 r.

 

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie, w Powiatowym Urzędzie Pracy, lokalnej prasie oraz portalu pracuj.pl

 

Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości