Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych


ostatnai modyfikacja: 14.03.2019
dodane: 14.03.2019

Łochów, 13.03.2019 r.

 

Urząd Miejski w Łochowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami

w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych

 

  1. 1.       Wymiar czasu pracy: pełen etat.

 

  1. 2.       Wymagania niezbędne:

1)Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260).

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

3) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

4) Nieposzlakowana opinia.

5) Wykształcenie wyższe.

6) Co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej.

7) Prawo jazdy kat. B.

 

  1. 3.       Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa.

2) Mile widziane kursy, szkolenia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

3) Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole.

4) Biegła obsługa pakietów biurowych MS Office (Word, Excel).

5) Umiejętność jasnego, precyzyjnego formułowania myśli w mowie i na piśmie.

6) Samodzielność i dyspozycyjność.

7) Wysoka kultura osobista.

 

  1. 4.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za odpady komunalne na terenie miasta i gminy Łochów.

2) Przyjmowanie składanych deklaracji dot. wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Łochów.

3) Analiza i weryfikacja złożonych deklaracji dot. wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4) Wprowadzanie deklaracji do systemu informatycznego służącego do rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Wysyłanie powiadomień o wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6) Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

7) Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami.

8) Przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych ustalających wielkość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9) Przygotowanie odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań.

10) Prowadzenie wymaganych przepisami prawa ewidencji i rejestrów oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

11) Udział w czynnościach kontrolnych na terenie miasta i gminy Łochów dotyczących realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

12) Przygotowywanie informacji wynikających z prowadzonego zakresu zadań do umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

13) Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

  1. 5.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) Wymiar czasu pracy: pełen etat.

2) Miejsce pracy: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą Urzędu.

3) Specyfika pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku, nadmiernym stresem. Stanowisko wymagające dyspozycyjności, kierowania samochodem służbowym, dobrej organizacji pracy. W budynku bezpieczne warunki pracy, z występowaniem barier architektonicznych.

 

  1. 6.       Wymagane dokumenty:

1) Podpisany własnoręcznie życiorys (CV).

2) Podpisany własnoręcznie list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
3) Podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4) Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie
o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia).

5) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6)Podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

7) Podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.

9) podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych).

 

Burmistrz Łochowa informuje, że w miesiącu lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łochowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

Osoby zainteresowane naborem prosimy o składanie dokumentów w terminie do 25.03.2019 r.
do godz. 1600 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie lub pocztą na adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. rozliczania systemu gospodarki odpadami”.  Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 25.03.2019 r.

 

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łochowie, w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Oferty odrzucone zostaną odesłane nadawcom, w przypadku ofert przyjętych – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości