punkt nieodpłatnej pomocy prawnej


ostatnai modyfikacja: 15.12.2016
dodane: 28.01.2016

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż od dnia 01 stycznia 2016r. w Łochowie funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, od 1 stycznia 2016 roku na terenie gminy Łochów funkcjonuje punkt  nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna udzielana będzie przeciętnie  przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.


Punkt funkcjonuje w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 18.

Poniedziałek  - godz. 10.00 – 14.00
Wtorek         - godz. 10.00 – 14.00
Środa           - godz.   8.00 – 12.00
Czwartek     - godz.   8.00 – 12.00
Piątek           - godz.   8.00 – 12.00


Punkt w Łochowie obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez  samorządy adwokackie.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
          •    osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
          •    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
          •    osoby, które ukończyły 65. lat,
          •    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
          •    kombatanci,
          •    weterani,
          •    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


 Pomoc prawna będzie polegała na:
         •    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
         •    przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
         •    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
         •    pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
        •    prawa pracy,
        •    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
        •    prawa cywilnego,
        •    prawa karnego,
        •    prawa administracyjnego,
        •    prawa ubezpieczeń społecznych,
        •    prawa rodzinnego,
        •    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości