Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Regulaminu Targowiska Miejskiego w Łochowie.


ostatnai modyfikacja: 31.10.2015
dodane: 20.03.2014

 

Burmistrz Łochowa przedkłada Państwu projekt Regulaminu Targowiska Miejskiego w Łochowie. Prosimy o przekazywanie swoich opinii i uwag w sprawie do Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie mailem: zgklochow@zgklochow.pl, telefonicznie: 025/675-18-65 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15

Burmistrz Łochowa

 

Regulamin Targowiska „Mój Rynek” w Łochowie -  zobacz oryginał w PDF

 

§ 1.


Właścicielem targowiska „Mój Rynek” w Łochowie przy ulicy Leśnej zlokalizowanego na działkach Nr: 1004/4, 1004/5,1005/1, 1005/3, (dalej: „Targowisko”) jest Gmina Łochów (dalej: „Gmina”).

§ 2.


Jednostką organizacyjną zarządzającą Targowiskiem w imieniu i na rzecz Gminy jest Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie, ul. Myśliwska 4 (dalej: „Zarządca”).

§ 3.


Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Łochowa.

§ 4.


Targowisko czynne jest od poniedziałku do soboty.
W soboty w godzinach od 5:00 do 15:00, w pozostałe dni po wcześniejszym zgłoszeniu do Zarządcy w godzinach od 7:00 do 15:00.

§ 5.


1. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści: „Targowisko Mój Rynek w Łochowie” z informacją, że przebudowa Targowiska jest współfinansowana ze środków PROW.
2. Na tablicy zamieszczone są również podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Targowiska, tj. nazwa i adres Właściciela i Zarządcy Targowiska, Regulamin Targowiska, wysokość opłaty targowej, zasady rejestracji stanowisk handlowych oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania Targowiska.

§ 6.

1. Targowisko posiada trzy rodzaje stanowisk: zadaszone (wiata) w ilości 32 szt. o łącznej powierzchni 924,34 m2 co stanowi 39,4% całkowitej powierzchni handlowej, namioty 74szt. (74 szt. - 3mx3m) o łącznej powierzchni 666 m2 co stanowi 28,4% całkowitej powierzchni handlowej oraz niezadaszone w ilości 55 szt. ( 26 szt. - 3mx3m i 29 szt. - 3mx6m) o łącznej powierzchni 756m2 co stanowi 32,2% całkowitej powierzchni.
2. Spośród istniejących stanowisk min. 50,0% zarezerwowane jest do sprzedaży produktów rolno-spożywczych.
3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§ 7.


Uprawnionymi do prowadzenia handlu na Targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 8.


1. Na Targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:
1) spirytusu i napojów alkoholowych;
2) produktów ropopochodnych niekonfekcjonowanych;
3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych;
4) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,;
6) mięsa i wędlin oraz przetworów rybnych, sprzedawanych poza pawilonami handlowymi;
7) grzybów świeżych i suszonych nieposiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;
8) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy;
9) zwierząt w tym psów, kotów i gołębi;
2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

§ 9.


Na Targowisku zabrania się:
1) zakłócania porządku publicznego i spokoju;
2) wprowadzania psów (nie dotyczy psów przewodników)
3) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających a także prowadzenia działalności przez osoby będące pod ich wpływem;
4) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;
5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;
6) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów;
7) samowolnego zajmowania, zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży;
8) jeżdżenia rowerami;
9) wjeżdżania pojazdami przez kupujących na teren Targowiska.

§ 10.


Osoby prowadzące handel na Targowisku zobowiązane są do:
1) przestrzegania niniejszego Regulaminu;
2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;
3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez Zarządcę Targowiska;
4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów w miejsce do tego wyznaczone na terenie Targowiska. W przypadku niewykonania tego obowiązku prace zostaną wykonane zastępczo, a kosztami zostanie obciążona osoba zajmująca dane miejsce.
5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez Zarządcę oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej;
6) niezwłocznego wniesienia opłaty targowej oraz okazywania dowodu opłaty na każde żądanie Zarządcy;
7) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia lub mierzenia towarów. Wielkości sprzedawanych produktów powinny być wyrażone w następujących jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodnych;
8) odstawienia w miejsce specjalnie do tego wyznaczone pojazdu po zajęciu stanowiska handlowego (nie dotyczy osób prowadzących handel na stanowiskach zadaszonych –pod wiatą)

§ 11.


Zarządca wyznacza miejsca sprzedaży oraz czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem, a osoby prowadzące handel na Targowisku są obowiązane do dokonywania sprzedaży we wskazanym przez Zarządcę miejscu.

§ 12.


1. Osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku, są obowiązane do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie.
2. Poboru opłaty targowej w imieniu i na rzecz Gminy dokonuje Inkasent posiadający stosowny identyfikator.
3. Inkasenci dokonujący poboru opłaty targowej potwierdzają pobranie opłat odpowiednim pokwitowaniem przyjętej należności na drukach ścisłego zarachowania, który sprzedający winien zachować do chwili opuszczenia Targowiska oraz okazać go na wezwanie kontrolującym.

§ 13.

1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.
2. Rezerwując miejsca Zarządca jest każdorazowo zobowiązany zabezpieczyć co najmniej 50% stanowisk na towary rolno-spożywcze.
3. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku pod warunkiem zajęcia go do godz. 7.30.
4. Zarezerwowane miejsca handlowe niezajęte do godz. 7.30 w danym dniu targowym mogą zostać zagospodarowane przez Zarządcę zgodnie z potrzebami w danym dniu.
5. Osoba posiadająca rezerwację przed wjazdem na Targowisko powinna okazać Zarządcy Targowiska jej pisemne potwierdzenie i dokonać bieżącej opłaty.
6. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia rezerwacji, Zarządca Targowiska – w przypadku wolnych miejsc handlowych - wskazuje inne stanowisko do handlu.
7. Zasady rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku „Mój Rynek” w Łochowie oraz wysokość opłaty za rezerwację określone zostaną w odrębnym dokumencie.

§ 14.


Zarządca Targowiska zobowiązany jest do:
1) czuwania nad przestrzeganiem Regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień;
2) właściwej organizacji obsługi Targowiska, bieżącego konserwowania i utrzymywania w sprawności infrastruktury Targowiska oraz utrzymania tablicy informacyjnej, o której mowa w § 5;
3) porządkowania terenu Targowiska po zakończonym dniu handlowym.
4) utrzymania czystości, porządku oraz odśnieżania i usuwania śliskości na ciągach komunikacyjnych w okresie zimowym terenu Targowiska;
5) informowania właściwych służb i inspekcji o przypadkach łamania prawa na terenie Targowiska;
6) bieżącego wykonywania innych czynności związanych z administrowaniem Targowiska.

§ 15.


Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

§ 16.


1. Skargi i wnioski w sprawach dotyczących działalności Zarządcy oraz funkcjonowania Targowiska przyjmuje Burmistrz Łochowa.
2. Wszelkie spory pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność handlową na Targowisku rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji Zarządca, a pomiędzy Zarządcą i podmiotami prowadzącymi działalność handlową na Targowisku Burmistrz Łochowa lub osoba przez niego upoważniona.

§ 17.


Zmiana postanowień regulaminu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Łochowie.

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości