Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Stypendia Pomostowe 2015/2016. Segment IA.


ostatnai modyfikacja: 27.10.2015
dodane: 05.05.2015

 

 

 

Uprzejmie Państwa informuję o rozpoczęciu XIV -ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016.

Segment IA.
Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.


Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:
- dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;
- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu /18 marca 2015 roku;

- pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1 225 zł. lub 1 400 zł./ dochód netto liczony z czerwca 2015 r./, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.;
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.


Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 

Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendiaoomostowe.pl. w terminie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.

na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości