Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2017-2018


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 23.08.2017

Stypendia szkolne(socjalne)na  rok szkolny 2017-2018

Podstawowe informacje

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) w roku szkolnym 2017-2018 należy składać do 15   września 2017r  do godz.15,00 w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie , Al. Pokoju 75 pok.nr 14  a przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2017r./gdzie również są dostępne druki wniosków oraz na stronie internetowej www.gminalochow.pl

Wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionych terminów ,musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania  tych terminów.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Łochów , znajdujący się w  trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje ,bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność , brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania  a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514zł netto na osobę w rodzinie ucznia(art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r.o pomocy społecznej - tekst jednolity  Dz.U z 2016r. poz.930).

 

Świadczenie wychowawcze  „500+” nie będzie wliczane  do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia , pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

 Komu nie przysługuje stypendium szkolne .

-Dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw.”zerówka”).

-Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji , kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty,o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych(tekst jednolity Dz Uz 2015r.poz.114)

Wnioskodawca zobowiązany  jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku( to jest za sierpień 2017) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku braku dochodów ze stałych źródeł utrzymania  lub utrzymywania się z pracy dorywczej należy złożyć stosowne oświadczenie  wg. wzoru stanowiącego załącznik do wniosku.

 

Przed  przystąpieniem do wypełniania „ Wniosku” należy zapoznać  się  z” Instrukcją „ stanowiącą załącznik do „Wniosku”

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących składania „Wniosków  o przyznanie  pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego  na rok szkolny 2017-2018” można uzyskać  dzwoniąc pod nr. telefonu (25/64 37 856).

 

POBIERZ: wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości