Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIŃSKU MAZOWIECKIM


ostatnai modyfikacja: 07.07.2020
dodane: 07.07.2020

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIŃSKU MAZOWIECKIM OFERUJE:

Jeżeli jesteś zainteresowany/a/ wstąpieniem w struktury jednostek /instytucji/ wojskowych /za stałe lub czasowo/ proszę o zapoznanie się z Naszą ofertą.

  1. W chwili obecnej każdy obywatel/ka/ może ubiegać się o przyjęcie do:

1)           Zawodowej służby wojskowej.

2)           Służby kandydackiej /szkolnictwo wojskowe/.

3)           Służby w wojskach obrony terytorialnej.

4)           Służby przygotowawczej.

5)            Na długotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy /od 1-3 miesięcy/.

  1. Oferta dotyczy osób /mężczyzn i kobiet/ którzy:

1)    Posiadają polskie obywatelstwo.

2)    Wiek min. 18 1. max 55 I. w korpusie szeregowych i 63 I. w korpusie podoficerskim i oficerskim.

3)    Dobry stan zdrowia /kat. A/.

4)    Wykształcenie - w zależności od formy służby - min. gimnazjalne /podstawowe/ a w przypadku uczelni wojskowych średnie z maturą.

  1. WARUNKI REKRUTACJI ORAZ INNE INFORMACJE /oprócz wymienionych w pkt. 21:

1) ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA.

a)    posiadanie tytułu żołnierza rezerwy /odbycie przeszkolenia wojskowego i złożenie przysięgi wojskowej/;

b)    posiadanie specjalności wojskowej, wyszkolenia cywilnego zgodnego z wymaganym przez dowódcę jednostki wojskowej;

c)    pozytywny wynik ze sprawdzianu z wyszkolenia fizycznego i rozmowy kwalifikacyjnej;

d)    pozytywne wyniki badań lekarskich /RWKL/ i pracowni psychologicznej /WPP/.

e)    Nabór we wszystkich korpusach osobowych /szeregowych, podoficerów i oficerów/ i specjalnościach wojskowych prowadzą jednostki wojskowe na terenie całego kraju. Więcej informacji na stronach internetowych JW i WKU.

f) Uposażenie w poszczególnych stopniach wojskowych wynosi: szer. - 4110,00 zł, kpr. - 4660,00 zł, ppor. 5790,00 zł.

2)           SŁUŻBA KANDYDACKA /SZKOLNICTWO WOJSKOWE/.

UWAGA: nabór do uczelni wojskowych został wydłużony do 17.07.2020 r.

a)   nabór prowadzą: Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto do 14 sierpnia można składać wnioski do Szkoły Podoficerskiej w Dęblinie.

b)   posiadanie wykształcenia średniego ze świadectwem dojrzałości;

c)   pozytywny wynik ze sprawdzianu z wyszkolenia fizycznego i rozmowy kwalifikacyjnej;

d)   pozytywne wyniki badań lekarskich /RWKL/ i pracowni psychologicznej /WPP/.

e)   Student uczelni wojskowej nie ponosi żadnych kosztów kształcenia /zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie itp. - bezpłatne/. Po ukończeniu uczelni ma zagwarantowaną pracę w wybranej JW. Ponadto otrzymuje świadczenie pieniężne, które wynosi 1200,00 zł na I roku w stopniu szeregowego i kolejnych latach studiów jest odpowiednio wyższe.

f)    Więcej informacji na stronach ww. uczelni i szkoły podoficerskiej oraz WKU.

3)           TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA.

a)   Służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą odbywać osoby na co dzień pracujące, studiujące i uczące się.

b)   Nabór do WOT na naszym terenie prowadzą 5 Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 6 Brygada WOT. Ponadto można ubiegać się o przyjęcie do innych jednostek WOT na terenie całego kraju, co jest istotne ze względu na czasowy pobyt w innej miejscowości.

c)   Żeby zostać „terytorialsem" należy wniosek złożyć w macierzystym WKU a następnie odbyć przeszkolenie w wybranej jednostce WOT /16 - dniowe dla osób, które dotychczas nie odbywały żadnej formy służby wojskowej lub 8 - dniowe dla żołnierzy rezerwy/. Po zakończonym szkoleniu żołnierz WOT odbywa 2 dniowe /weekendowe/ ćwiczenia jeden raz w miesiącu.

d)   Uposażenie: 117,14 zł za każdy dzień szkolenia i 411,00 zł dodatek za gotowość bojową czyli za odbyte dwudniowe ćwiczenia otrzymuje świadczenie w wysokości 645 zł. Za szesnastodniowe szkolenie otrzymuje uposażenie w wysokości 1872 zł.

e)   Najbliższe szkolenia w 5 i 6 Brygadach OT rozpoczynają się już w sierpniu. Więcej informacji można uzyskać w WKU w Mińsku Mazowieckim lub na stronach internetowych WKU i WOT.

4)            SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

a)   jest podstawowym sposobem uzyskania tytułu „żołnierza rezerwy"

a tym samym stworzenia sobie możliwości kandydowania do wszystkich rodzajów służby wojskowej w tym zawodowej i ochotniczej w rezerwie.

b)   szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia /jednostce wojskowej/ trwa ok 3,5 miesiąca /dotyczy korpusu szeregowych/.

c)   najbliższe szkolenie rozpoczyna się we wrześniu br. Biorąc pod uwagę proces rekrutacji wniosek do WKU należy złożyć jak najszybciej.

d)   więcej informacji na temat służby przygotowawczej można uzyskać bezpośrednio w WKU lub na stronie internetowej WKU.

e)   uposażenie: 1233,00 zł za miesiąc służby plus odprawa w wysokości 2600,00 zł po ukończeniu służby przygotowawczej.

f)    uwaga absolwenci klas wojskowych /certyfikowanych/, dla Was

szkolenie rozpoczyna się już 10 sierpnia i trwa tylko ok. miesiąc.

5)            DŁUGOTRWAŁE ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY REZERWY /w trybie ochotniczym/.

a)   Czas trwania ćwiczeń: od jednego do trzech miesięcy. Szkolenie dotyczy żołnierzy rezerwy we wszystkich korpusach osobowych i specjalnościach wojskowych. Wniosek należy złożyć w WKU.

b)   Szkolenie jest realizowane w wytypowanych jednostkach na terenie całego kraju. Najbliższa JW realizująca takie szkolenie to 1 BPpanc z Wesołej a najbliższe szkolenie rozpoczyna się już 13 lipca a kolejne w następnych miesiącach do końca br.

c)   Uposażenie zgodne z posiadanym stopniem wojskowym np. szeregowy 4110,00 zł.

Wybierając jedną w ww. przedstawionych ofert należy pamiętać, że bierzesz aktywny udział w systemie obronności RP ale również, że jest to okazja do sprawdzenia się w działaniu na współczesnym polu walki, możliwość uzyskania nowych umiejętności a w dalszej perspektywie może wstąpienia w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego.

Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że realizując swoje pasje i marzenia zarabiasz co w obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy jest bardzo ważne.

Więcej informacji o przedstawionych ofertach można uzyskać odwiedzając WKU w Mińsku Mazowieckim, odwiedzając naszą stronę internetową /www.wkuminskmaz.wp.mil.pl/ lub dzwoniąc do Nas na nr telefonów podane na stronie. Od pewnego czasu również jesteśmy na facebooku.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości