Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok


ostatnai modyfikacja: 07.07.2020
dodane: 07.07.2020


Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pi/wspolpraca/proqram-wspolpracy.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

1)    celów współpracy - § 2 programu,

2)     zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,

3)    form współpracy pozafinansowej - § 6 -14 programu,

4)     priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,

5)     podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu - § 40 programu,

6)     innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Informacja o decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa w 2021 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

1)     opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,

2)     dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

3)     Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.diaioq.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy" http://dialog.mazovia.pi/wspolpraca/proqram-wspolpracv.

Formularz w wersji eiektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2021 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na przełom sierpnia i września br.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości