Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OBWIESZCZENIA

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Łochowa podaje do publicznej wiadomości ze zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Adama Małkińskiego PHU AD-MAR o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zbieraniu odpadów w tym złomu oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

 

więcej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Obwieszczenie


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

24.05.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora OŚ w Warszawie

24.05.2018
więcej

DYREKTOR Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Znak:LU.RET.070.1.87.

Na podstawie art. 24c ust. 1 i 2 i art. 24b ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) dalej zzwzoś, art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) dalej Prawo wodne oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póź. zm.)

 

więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), dalej Kpa., zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku spółki SIME Polska Sp. z o. o. ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew, w dniu 22 marca 2018 r. została wydana decyzja Nr 25/11/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100, na działkach nr ew. 2052/72 obręb 0001- Łochów Miasto oraz nr ew. 585/6 obręb 0008-Jasiorówka, położonych w gminie miejsko-wiejskiej Łochów, powiat węgrowski, województwo mazowieckie.

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie działając na podstawie:

-    art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś") w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) zawiadamia strony postępowania,

-    art. 85 ust. 3 ustawy ooś podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu S& kwietnia 2018 r. wydał decyzję, znak: WOOŚ-II.4210.51.2017.AGZ.11, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57+915 linii kolejowej nr 6 realizowanego w ramach projektu „Prace na linii E-75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne ".

 

więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie prejektowania inwestycji Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi nr 62

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych w rejonie prejektowania inwestycji Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi nr 62

27.04.2018
więcej

Obwieszczenie PGWWP Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim
LU.ZUZ.2.421.12.2018.IC

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

 

więcej

Zawiadomienie PGWWP Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

 

więcej

Starostwo Powiatowe w Węgrowie zawiadamia

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § l i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1257 z późn. zm.), oraz art. 93 ust. 2 ustawy z dnia9 czerwca 201 lr - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2126 z późn. zm.), Starosta Węgrowski zawiadamia, że na wniosek Pana Dariusza Obryckiego, działającego z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej geologiczno - inżynierskie warunki posadowienia dla potrzeb projektu skrzyżowania dwupoziomowego w Łochowie w km 57,915 linii kolejowej nr 6 realizowanego w ramach projektu pn.: Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów -Sadowne".

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego o postępowaniu administracyjnym dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego o postępowaniu administracyjnym dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego

30.03.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora OŚ w Warszawie

27.02.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora OŚ w Warszawie

26.02.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

13.02.2018
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

13.02.2018
więcej