Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

KONSULTACJE Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok


ostatnai modyfikacja: 27.10.2015
dodane: 23.09.2015

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

 

 

Burmistrz Łochowa  ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

 

Cel konsultacji:

1.Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

2.Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Łochowa.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łochów, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje prowadzone będą od 24.09.2015 r. do 16.10.2015 r.

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mających swoją siedzibę oraz prowadzącymi działalność na terenie Gminy Łochów

Forma i miejsce konsultacji:

1.Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać

w terminie do 16 października 2015 roku:

a)w formie pisemnej, adres: Urząd Miejski w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów,

b)elektronicznie na adres e-mail: , mariusz.dybka@gminalochow.pl

c)osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, lub do pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pok. 118.

2.Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Łochów www.gminalochow.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz  na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.

3.Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE dotyczące „Program Współpracy z NGO na 2016 r".

4.Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

a)przekazane w innej formie niż wymienione w podpunktach a, b, c punktu 1.

b)złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,

c)niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

5.Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łochowie, al. Pokoju 75 07-130 Łochów, w pokoju nr 118 oraz pod numerem telefonu: 25 643 78 16 - osoba do kontaktu Mariusz Dybka – pełnomocnik Burmistrza Łochowa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok.

Formularz uwag do programu

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości