Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Otwarty konkurs ofert nr 1/16 dla organizacji pozarządowych


ostatnai modyfikacja: 21.08.2016
dodane: 20.05.2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2016 ROKU

Burmistrz Łochowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Łochów w 2016 roku w zakresie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

I.  Priorytety dotyczące typu zadań:

 1. organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w formie wyjazdowej z uwzględnieniem realizacji działań z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii;
 2. organizacja letnich imprez profilaktycznych promujących styl życia wolny od uzależnień
  i przemocy.

II. Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r., wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)  Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

III. Ogólne kryteria przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239).
 2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:
 • Organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239) działające na terenie Gminy Łochów;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku, oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

Przedmiot działalności statutowej podmiotu składającego ofertę powinien być zgodny z zakresem zadań wskazanych w ogłoszeniu tj. posiadać zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, podmiot składający ofertę musi swoim obszarem działalności obejmować teren Gminy Łochów. W przypadku ofert wspólnych, każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

 1. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów realizacji zadania;
 2. Wymagany jest wkład finansowy oferenta (na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Łochów) i/lub wartość wkładu osobowego, który nie może być niższy niż 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego lub osobowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych;
 3. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innych źródeł, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy zadania (np. umowa, inny dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu zadania lub oświadczenie oferenta o złożeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego z innego źródła niż budżet Gminy Łochów);
 4. W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie kosztów administracyjnych w wysokości do 10% udzielonej dotacji;
 5. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy;
 6. Dopuszcza się pobieranie opłat od uczestników zadania. Należy wtedy w ofercie dokładnie wskazać kwotę wpłacaną przez uczestnika;
 7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania;
 8. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi w Krajowym Rejestrze Sądowym; W przypadku braku podpisu lub niewłaściwie podpisanej oferty, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę nie wpisaną do KRS;
 9. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta;
 10. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
  • sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które podmiot poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
  • remonty pomieszczeń i obiektów budowlanych,
  • zakupy nieruchomości,
  • rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
  • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  • odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
  • działalność polityczną,
  • pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
  • nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
  • koordynację zadania;
 11. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji;
 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana. Ponadto Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel;
 13. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania. Wprowadzone zmiany nie mogą obniżyć wartości merytorycznej projektu i jego założonych efektów. W takim przypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania do wielkości przyznanej dotacji należy przedłożyć w ciągu 7 dni, w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów (pokój nr 118). Niedopełnienie tego obowiązku w w/w terminie traktowane będzie jako rezygnacja z dotacji;
 14. Uczestnikami projektu muszą być tylko mieszkańcy Gminy Łochów;
 15. Dotacja nie może być przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym;
 16. Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Łochów a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem;
 17. Warunkiem zawarcia umowy będą:
  • Wskazanie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
  • W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu oraz w razie konieczności – korekta harmonogramu;
  • Złożenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru, ewidencji ze stanem faktycznym w dniu podpisania Umowy;
  • Podanie numerów dowodów osobistych osób uprawnionych do podpisania Umowy.

IV. Szczegółowe kryteria realizacji zadań:

Zadanie 1):

 1. Wypoczynek powinien być zorganizowany w formie wyjazdowej (np. obozu, koloni);
 2. Dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce siedziby organizatora wypoczynku wyda organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku;
 3. W przypadku wypoczynku osób niepełnosprawnych, zadanie musi być realizowane przez organizatora, który prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. Środki z dotacji można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Gminy Łochów (od 6-go roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej).
 5. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów:
  • wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników;
  • zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku;
  • zakwaterowania i wyżywienia opiekunów-wolontariuszy;
  • w przypadku form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych – na dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki i terapii.
 6. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt III 8 oferty Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego):
  • opracowanie programu profilaktycznego realizowanego podczas wypoczynku;
  • rejestracja wypoczynku w Kuratorium Oświaty;
  • prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
 7. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
  • kadrę;
  • specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami - kwalifikacjami  do prowadzenia wypoczynku, sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki  specjalistycznej oraz prowadzenia terapii z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
  • przeszkolonych wolontariuszy;
  • doświadczenie w realizacji podobnych wyjazdów zimowych i letnich.

Zadanie 2):

 1. Oferent przygotuje i przeprowadzi letnią imprezę plenerową poruszającą tematykę profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Odbiorcą kampanii powinno być min. 300 mieszkańców Gminy Łochów;
 2. Dla uczestników wydarzenia zostaną przygotowane zawody i konkursy ukierunkowane
  na integrację rodzin oraz profilaktykę antyalkoholową;
 3. Podczas wydarzenia zostanie zapewniony punkt pomocy w którym specjaliści będą udzielać rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej;
 4. Oferent podejmie niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa wydarzenia.
 5. Istnieje możliwość zakupu przez oferenta usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym;
 6. Oferent zapewnieni niezbędną obsługę osobową do realizacji zadania.

V.    Termin realizacji zadania

 1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do końca 2016 roku;
 2. Dotacja przyznana na rok 2016 zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym;
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa;
 4. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25).

VI.   Warunki realizacji zadania 

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa;
 2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
 3. Podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy;
 4. Zleceniobiorca winien wskazać osobę kontaktową wraz z podaniem numeru telefonu, pod którym będzie dostępna;
 5. Zleceniobiorca ma możliwość wniesienia wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy przy czym zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu spisanym z wolontariuszem w oparciu o zasady ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 6. Gmina posiada uprawnienia kontrolne względem realizatora zadania;
 7. Kontroli mogą podlegać: stan realizacji zadania, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadania, prawidłowość prowadzenia dokumentacji określonej przepisami prawa i postanowieniami umowy.

VII. Sposób rozliczenia zadania 

 1. Na zleceniobiorcy spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania;
 2. Rozliczenie zadania publicznego następuje na podstawie dokumentów księgowych, których data wystawienia i zapłaty mieści się w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, wskazanego w umowie;
 3. Zleceniobiorca, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Łochów jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

VIII.   Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać w w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów (pokój nr 118 lub w biurze podawczym)  w terminie do dnia 29.04.2016r. do godziny 15.00; 
 2. Formularz oferty musi być zgodny z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25);
 3. Po wypełnieniu oferty należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Łochów w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”;
 4. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych;

IX. Wymagana dokumentacja

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczątkami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. Kopię aktualnego odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. Program profilaktyczny realizowany podczas zajęć;
 4. Inne załączniki (opcjonalne):
 • Umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną;
 • Do oferty mogą być dołączone rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach;

Pouczenie: 

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem;

Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta;

Dopuszcza się uzupełnianie braków formalnych w ofercie do 7 dni od dnia wezwania do uzupełnienia tych braków. Wezwanie następuje telefonicznie;

Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

X.  Tryb, termin i kryteria wyboru oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Łochowa;
 2. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  • formalne wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
  • merytoryczne wskazane w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 3. Spełnienie kryteriów oceny formalnej dopuszcza ofertę do oceny merytorycznej;
 4. Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie liczby punktów przyznanych przez Komisję w poszczególnych zakresach oceny merytorycznej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 5. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Łochowa po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej;
 6. Od decyzji Burmistrza Łochowa, co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania;
 7. Wyniki dokonania wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łochowie, na stronie internetowej oraz w BIP.
 8. O wyniku konkursu wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie.

Burmistrz Łochowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

Informacja o przyznanych dotacjach: Na realizację zadania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom w 2015 r. udzielono dotacji w kwocie: 19 100,00 zł.

 

 

Burmistrz Łochowa

/-/Robert Gołaszewski

 

Zarządzenie Burmistrza

Ogłoszenie o konkursie

karta oceny formalnej

karta oceny merytorycznej

wzór oferty

wzór sprawozdania

 Informacja o przyznanym dofinansowaniu

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości