Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2019-2020


ostatnai modyfikacja: 07.08.2019
dodane: 07.08.2019

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) w roku szkolnym 2019-2020 należy składać od 15   sierpnia 2019 r. do 17 września 2019 r. do godz.15.00  a przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2019 r./ w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie , Al. Pokoju 75 pok. nr 14 .

Druki wniosków są dostępne TUTAJ

Wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionych terminów , musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania  tych terminów.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Łochów , znajdujący się w  trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę  
w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność , brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania  a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust.1 pkt. 2 i art. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1508) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz.U. z 2018r. poz.1358)

 

Świadczenie wychowawcze  „500+” i świadczenie świadczenie w ramach programu rządowego „Dobry Start” nie będą wliczane  do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia , pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

 Komu nie przysługuje stypendium szkolne .

-Dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw.”zerówka”).

-Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji , kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych(tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 2220)

Wnioskodawca zobowiązany  jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku braku dochodów ze stałych źródeł utrzymania  lub utrzymywania się z pracy dorywczej należy złożyć stosowne oświadczenie  wg wzoru stanowiącego załącznik do wniosku.

 

Przed  przystąpieniem do wypełniania „ Wniosku” należy zapoznać  się  z” Instrukcją „ stanowiącą załącznik do „Wniosku”

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących składania „Wniosków  o przyznanie  pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego  na rok szkolny 2019-2020” można uzyskać  dzwoniąc pod nr telefonu (25/64 37 856).

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości